Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dokumenty

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoraty - tryb eksternistyczny - nowa procedura

Procedura postępowań o nadanie stopani naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 129 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie: trybu wnoszenia i zasad ustalania wysokości opłat za przeprowadzenie na Uniwersytecie Jagiellońskim postępowań w sprawie nadania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego oraz pokrywania przez Uniwersytet Jagielloński kosztów postępowań w sprawie nadania tytułu profesora nauczycielom akademickim zatrudnionym na Uniwersytecie Jagiellońskim

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym przed złożeniem  wniosku o wszczęcie postępowania składa wniosek do rady dyscypliny, właściwej ze względu na tematykę planowanej rozprawy, o wyznaczenie promotora lub promotorów.
 
 Promotora lub promotorów wyznacza rada dyscypliny na wniosek kandydata w terminie do 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Wniosek zawiera zgodę przyszłego promotora na pełnienie funkcji promotora. 
 
Wniosek o wyznaczenie promotora winien zostać sporządzony według wzoru i musi zawierać:
 • • Propozycję tematu rozprawy doktorskiej;
 • • Konspekt pracy doktorskiej;
 • • Propozycję osoby pełniącej funkcje promotora albo promotorów oraz promotora pomocniczego, jeżeli jego udział jest wskazany i uzasadniony w postępowaniu;
 • • Zgodę pracownika naukowego posiadającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego na pełnienie funkcji promotora w przewodzie doktorskim;
 • • W przypadku promotora pomocniczego: zgodę promotora pomocniczego na pełnienie tej funkcji oraz zgodę promotora na ewentualną propozycję promotora pomocniczego.
 
Załączniki:

Kandydat przed złożeniem rozprawy doktorskiej przekazuje do sekretariatu Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo UJ informacje niezbędne do uzupełnienia w USOS-ie podstawowych danych rozprawy doktorskiej tzw. Metryczka rozprawy doktorskiej  (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 155 Rektora UJ z dnia 28 grudnia 2020 r.):
 
 • imię i nazwisko, a w przypadku osób, które nie były wcześniej zarejestrowane w USOS również numer PESEL albo datę urodzenia i numer paszportu cudzoziemca; 
 • tytuł rozprawy doktorskiej; 
 • dziedzinę nauki i dyscyplinę naukową albo dziedzinę nauki; 
 • dane promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego; 
 • informację w przypadku, gdy przedmiot rozprawy doktorskiej jest objęty tajemnicą prawnie chronioną.
 
Następnie kandydat uzupełnia w systemie AP następujące informacje i dokumenty:
 
 • 1. język, w którym przygotowano rozprawę doktorską; 
 • 2. tłumaczenie tytułu rozprawy doktorskiej w języku angielskim lub w języku polskim i angielskim, jeżeli język rozprawy jest inny niż polski lub angielski, oraz jej krótki opis i słowa kluczowe w języku polskim i języku angielskim; 
 • 3. niezabezpieczone pliki w formacie PDF z możliwością odczytu maszynowego, zawierające: 
 • a) rozprawę doktorską wraz z ewentualnymi załącznikami, 
 • b) streszczenie rozprawy doktorskiej w języku pracy i angielskim, a w przypadku rozprawy doktorskiej przygotowanej w języku obcym również streszczenie w języku polskim, 
 • c) opis rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim, w przypadku gdy rozprawa doktorska nie jest pracą pisemną; 
 •  4. oświadczenie o prawach autorskich, (załącznik nr 2 do zarządzenia nr 155 Rektora UJ z dnia 28 grudnia 2020 r.)
Wielkość deponowanego pliku w formacie PDF z treścią rozprawy doktorskiej i sposób jego przygotowania musi być zgodny z wytycznymi Regulaminu świadczenia usług elektronicznych dla usługi „Jednolity System Antyplagiatowy” dostępnej za pośrednictwem serwisu internetowego, który jest zamieszczony na stronie internetowej https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/regulamin.
 
Plik z treścią rozprawy doktorskiej wprowadzony do serwisu AP jest automatycznie poddawany weryfikacji w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym, zwanym dalej „JSA”.
 
Załączniki:

 
Plik z treścią rozprawy doktorskiej wprowadzony przez kandydata do serwisu AP jest automatycznie poddawany weryfikacji w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym, zwanym dalej „JSA”.
 
Promotor otrzymuje informację o zakończeniu weryfikacji antyplagiatowej rozprawy doktorskiej w formie wiadomości e-mail. Raport antyplagiatowy jest dostępny dla promotora w serwisie AP i JSA. Jeżeli promotor nie posiada kont w serwisie AP i JSA, powinien zwrócić się do Sekcji Systemów Obsługi Studiów z prośbą o ich aktywowanie.
 
 Po zapoznaniu się z ostateczną wersją rozprawy doktorskiej i raportem antyplagiatowym promotor akceptuje w serwisie AP rozprawę doktorską i raport antyplagiatowy, a następnie wprowadza opinię o rozprawie doktorskiej. (Sugerowana objętość: około pół strony nie więcej niż strona formatu A4)
 
W przypadku podejrzenia naruszenia przez kandydata przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych w rozprawie doktorskiej promotor informuje o zaistniałej sytuacji przewodniczącego rady dyscypliny lub Rektora UJ.
 
Zaakceptowany raport antyplagiatowy i opinię o rozprawie doktorskiej promotor przekazuje kandydatowi.
Promotor przygotowuje ocenę zawierającą informację czy rozprawa stanowi pracę oryginalną i przekazuje ją kandydatowi.Ocena ta nie jest tym samym dokumentem co wspomniana powyżej opinia o rozprawie doktorskiej wprowadzona przez promotora do systemu.
 
Kandydat dołącza wygenerowane z serwisu AP oświadczenie o prawach autorskich, raport antyplagiatowy, opinię i ocenę  promotora do wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.
 
Załączniki:

Przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora Kandydat wskazuje źródło finansowania kosztów postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora wraz ze zobowiązaniem własnym lub jednostki zatrudniającej kandydata, która będzie ponosić koszty postępowania, do zawarcia z Uniwersytetem umowy, określającej między innymi sposób finansowania kosztów postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora.
 
Po sporządzeniu rozprawy doktorskiej i jej akceptacji przez promotora kandydat składa wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora. Do wniosku kandydat dołącza dokumentację na którą składają się:
 • kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) załącznika nr 1 do uchwały nr 87/IX/2019 Senatu UJ z dnia 25 września 2019 roku zaktualizowanego 24 lutego 2021 roku, czyli uzyskania tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego;
 • rozprawa doktorska przygotowana przez kandydata w wersji papierowej (3 egzemplarze) i na elektronicznym nośniku danych (płytę CD lub DVD - należy opisać umieszczając na niej : imię i nazwisko autora, tytuł rozprawy doktorskiej, imię i nazwisko promotora; pracę należy scalić w jednym pliku; obok pracy -  w oddzielnym pliku należy umieścić streszczenia rozprawy w języku polskim i w języku angielskim);
 • pozytywna opinia promotora lub promotorów na temat rozprawy doktorskiej (nie dotyczy promotora pomocniczego);
 • streszczenie rozprawy w języku polskim i angielskim nie dłuższe niż 10 stron (streszczenia należy opatrzyć w nagłówku następującym opisem: Streszczenie rozprawy doktorskiej; Imię i nazwisko autora pracy; Tytuł rozprawy doktorskiej; Data przygotowania streszczenia);
 • oświadczenie, w którym kandydat wskazuje dyscyplinę, w której ubiega się o stopień doktora;
 • zaakceptowany przez promotora raport, potwierdzający sprawdzenie rozprawy doktorskiej z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego wraz z oceną promotora, czy rozprawa doktorska stanowi pracę oryginalną;
 • informację o publikacjach kandydata, spełniających wymagania określone w § 3 ust. 1 pkt 3, załącznika nr 1 do uchwały nr 87/IX/2019 Senatu UJ z dnia 25 września 2019 roku zaktualizowanego 24 lutego 2021 roku względnie także innych publikacjach wraz z oświadczeniem, o którym mowa w § 3 ust. 2 i 3; 
 • oświadczenie, że przedłożona rozprawa nie była przedmiotem innego postępowania o nadanie stopnia doktora ani nie toczy się postępowanie o nadanie stopnia w tej samej dyscyplinie. Jeżeli kandydat ubiegał się wcześniej o nadanie stopnia w tej samej dyscyplinie, należy dołączyć dokument potwierdzający zakończenie tego postępowania.
 • Oświadczenie o prawach autorskich – wygenerowane z AP
 • Dokument poświadczający znajomość języka obcego nowożytnego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2
 • Oświadczenie kandydata, w którym wskazuje źródło finansowania kosztów postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora wraz ze zobowiązaniem własnym lub jednostki zatrudniającej kandydata, która będzie ponosić koszty postępowania, do zawarcia z Uniwersytetem umowy, określającej między innymi sposób finansowania kosztów postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora.
 
Wszystkie wnioski i oświadczenia wraz z załącznikami kandydat składa w postaci papierowej i elektronicznej w sekretariacie Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo na UJ (ul. Gołębia 18, pokój 1)
 
Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów formalnych, w szczególności nie zawiera wymaganych załączników, przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo na UJ wzywa kandydata do usunięcia braków, wyznaczając stosowny termin, nie krótszy niż 7 dni. W razie nieuzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie, rada dyscypliny pozostawia wniosek bez rozpoznania.
 
Po stwierdzeniu spełnienia wymogów formalnych wniosku kandydata, Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo UJ na najbliższym posiedzeniu RDL podejmuje uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego. Równocześnie zostaje powołana komisja egzaminacyjna i komisja doktorska oraz zostają wyznaczeni recenzenci.
 
Po wszczęciu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora zawierana jest umowa z kandydatem lub jednostką zobowiązującą się opłacenie postępowania.
 
Załączniki:

 

 

 

INFORMACJE O PUBLIKACJACH KANDYTATA SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO UCHWAŁY NR 87/IX/2019 Senatu UJ z dnia 25 września 2019 roku zaktualizowanego 24 lutego 2021 roku

Kandydat posiada w dorobku co najmniej:

a) 1 artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy, lub

b) 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy, albo rozdział w takiej monografii.

2. W przypadku gdy artykuł naukowy, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3 lit. a, opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej jest wieloautorski, kandydat załącza do wniosku o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora oświadczenie wszystkich współautorów określające indywidualny wkład kandydata w powstawanie artykułu z określeniem procentowego udziału każdego autora w jego powstanie. Gdy z przyczyn niezależnych od kandydata nie jest możliwe uzyskanie oświadczeń współautorów, kandydat załącza oświadczenie pierwszego autora, kierownika projektu, przewodniczącego zespołu lub autora korespondencyjnego. Kandydat jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia pierwszego autora, kierownika projektu, przewodniczącego zespołu lub autora korespondencyjnego w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od kandydata nie jest możliwe uzyskanie wymaganego oświadczenia od któregokolwiek z nich. W takim przypadku oświadczenie składa kandydat z wyjaśnieniem przyczyn niezłożenia oświadczenia przez wyżej wymienione osoby.

3. W przypadku, gdy praca zbiorowa, o której mowa w ust. 1 pkt. 3 lit. b, jest pracą wieloautorską, kandydat załącza do wniosku o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora oświadczenie wszystkich współautorów, określające indywidualny wkład kandydata w powstawanie pracy zbiorowej z określeniem procentowego udziału każdego autora w jej powstanie. Gdy z przyczyn niezależnych od kandydata nie jest możliwe uzyskanie oświadczeń współautorów, kandydat załącza oświadczenie redaktora pracy, pierwszego autora, autora korespondencyjnego, kierownika projektu lub przewodniczącego zespołu, określające  indywidualny wkład kandydata w powstanie tej pracy. Kandydat jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia redaktora pracy, pierwszego autora, autora korespondencyjnego, kierownika projektu lub przewodniczącego zespołu w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od kandydata nie jest możliwe uzyskanie wymaganego oświadczenia od któregokolwiek z nich. W takim przypadku oświadczenie składa kandydat, z wyjaśnieniem przyczyn niezłożenia oświadczeń przez wyżej wymienione osoby.

 

Po podjęciu przez Radę Dyscypliny Literaturoznawstwo UJ uchwały w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora pracownik sekretariatu RDL uzupełnia w USOS dane członków komisji doktorskiej oraz recenzentów wraz z ich adresami e-mail oraz przekazuje recenzentom rozprawę doktorską do recenzji.


W postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora wyznacza się trzech recenzentów.


Recenzentem może być osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, reprezentująca dyscyplinę lub dyscyplinę pokrewną w stosunku do tematu rozprawy doktorskiej.


Recenzentem może być osoba niespełniająca warunku określonego w ust. 3, która jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, jeżeli rada dyscypliny uzna, że osoba ta posiada znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych, których dotyczy rozprawa doktorska.


Recenzentem nie może być osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności, w szczególności która ma wspólne prace badawcze, wspólny dorobek publikacyjny z kandydatem.


Przesłanie rozprawy do recenzentów - Recenzenci uzyskują link dostępowy do systemu AP w celu wprowadzenia recenzji w wersji elektronicznej. Link jest generowany przez promotora lub pracownika sekretariatu RDL w serwisie AP.


Recenzenci sporządzają recenzje rozprawy doktorskiej w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania wersji papierowej rozprawy doktorskiej.


Recenzje w wersji papierowej recenzenci przekazują pracownikowi sekretariatu RDL, a wersje elektroniczne, w postaci niezabezpieczonych plików w formacie PDF z możliwością odczytu maszynowego, wprowadzają do serwisu AP.


Po zatwierdzeniu ostatniej recenzji rozprawa doktorska otrzymuje automatycznie status „Praca gotowa do obrony”.


W przypadku gdy recenzent nie wprowadzi elektronicznej wersji recenzji do serwisu AP, pracownik Wydziału skanuje otrzymaną wersję papierową do niezabezpieczonego pliku w formacie PDF z możliwością odczytu maszynowego i zamieszcza go w serwisie AP.

Po wpłynięciu dwóch pozytywnych recenzji rada dyscypliny powołuje komisję egzaminacyjną, która przeprowadzi egzamin z dyscypliny odpowiadającej tematyce rozprawy doktorskiej w celu weryfikacji uzyskania efektów uczenia się kandydata na poziomie 8PRK. O sposobie przeprowadzenia egzaminu decyduje komisja egzaminacyjna


Do komisji egzaminacyjnej RDL powołuje co najmniej trzy osoby posiadające tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, reprezentujące dyscyplinę lub dyscyplinę pokrewną w stosunku do tematu rozprawy doktorskiej.


Po przeprowadzeniu egzaminu sporządzany jest protokół, który komisja przekazuje przewodniczącemu rady dyscypliny.

Przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo na UJ weryfikuje recenzje pod względem spełniania wymogów formalnych.
 
W przypadku gdy otrzymana recenzja:
 • nie zawiera konkluzji o spełnianiu bądź niespełnieniu warunków ustawowych,
 • zawiera wniosek recenzenta o poprawę rozprawy, ale bez wskazania sposobu jej poprawy,
 • zawiera inne uchybienia formalne,
 •  
Przewodniczący Rady Dyscypliny może zwrócić się do recenzenta o uzupełnienie recenzji.
Recenzje spełniające wymagania formalne przewodniczący Rady Dyscypliny niezwłocznie przekazuje przewodniczącemu komisji doktorskiej.
 
Przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo przekazuje przewodniczącemu komisji doktorskiej recenzje oraz protokoły egzaminacyjne, a komisja doktorska po zapoznaniu się nimi oraz z rozprawą doktorską i opinią promotora/promotorów podejmuje uchwałę o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony.
 
W przypadku gdy wszystkie trzy recenzje są pozytywne, komisja doktorska nie zbiera się, a przewodniczący rady dyscypliny dopuszcza do publicznej obrony rozprawy doktorskiej.
 
W sytuacji gdy dwie z trzech recenzji są pozytywne Komisja doktorska niezwłocznie zwołuje posiedzenie w celu podjęcia uchwały w sprawie dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej. Komisja doktorska na posiedzeniu niejawnym podejmuje uchwałę bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, na mocy której:
 • dopuszcza do publicznej obrony rozprawy doktorskiej albo
 • wnioskuje do rady dyscypliny o niedopuszczenie do publicznej obrony albo,
 • zwraca kandydatowi rozprawę doktorską w celu dokonania jej poprawy w określonym przez komisję terminie.
W przypadku nieprzyjęcia rozprawy doktorskiej i niedopuszczenia jej do publicznej obrony, komisja doktorska przedstawia radzie dyscypliny projekt stosownej uchwały wraz z uzasadnieniem, a rada dyscypliny decyduje, czy podziela stanowisko komisji i podejmuje uchwałę w sprawie dopuszczenia do obrony.
 
W przypadku otrzymania co najmniej dwóch negatywnych recenzji rozprawy doktorskiej komisja doktorska nie zbiera się a rada dyscypliny wydaje postanowienie o odmowie dopuszczenia do obrony.
 
Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej kandydatowi przysługuje zażalenie do RDN w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia rady dyscypliny.
 
Niezwłocznie po podjęciu przez komisję doktorską albo radę dyscypliny uchwały w sprawie dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej albo po dopuszczeniu do publicznej obrony rozprawy doktorskiej przez przewodniczącego rady dyscypliny, pracownik wydziału uzupełnia w USOS planowany termin obrony. Termin obrony nie może zostać wyznaczony w okresie krótszym niż 40 dni od dnia dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej.
 
Termin obrony wyznacza przewodniczący komisji doktorskiej
 
O dacie i miejscu publicznej obrony rozprawy doktorskiej Przewodniczący RDL zawiadamia poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo.

Termin obrony wyznacza przewodniczący komisji doktorskiej. Termin ten nie może zostać wyznaczony w okresie krótszym niż 40 dni od dnia dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
 
O dacie i miejscu publicznej obrony rozprawy doktorskiej Przewodniczący RDL zawiadamia poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo.
 
Nie później niż 30 dni przed wyznaczonym dniem obrony rozprawy doktorskiej pracownik wydziału udostępnia w BIP UJ za pośrednictwem RUJ rozprawę doktorską będącą pracą pisemną wraz z jej streszczeniem albo opis rozprawy doktorskiej niebędącej pracą pisemną oraz recenzje.
 
W przypadku rozprawy doktorskiej, której przedmiot jest objęty tajemnicą prawnie chronioną, udostępnia się tylko recenzje z wyłączeniem treści objętych tą tajemnicą.
 
Trzy tygodnie przed obroną kandydat powinien dostarczyć do sekretariatu RDL
 • Autoreferat,
 • Deklarację w sprawie wydania odpisu dyplomu doktorskiego
 
Publiczna obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu komisji, które prowadzi przewodniczący komisji lub jego zastępca.
 
Publiczna obrona może być przeprowadzona przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.
 
Komisja doktorska może przeprowadzić publiczną obronę przy obecności co najmniej połowy jej członków, w tym przewodniczącego albo zastępcy przewodniczącego komisji doktorskiej i dwóch recenzentów.
 
Po przedstawieniu przez kandydata autoreferatu przewodniczący komisji doktorskiej zarządza przedstawienie recenzji, a następnie otwiera dyskusję. W dyskusji mogą brać udział wszyscy obecni na posiedzeniu. O udzieleniu głosu decyduje prowadzący posiedzenie.
 
W przypadku nieobecności recenzenta przewodniczący komisji streszcza recenzję i przedstawia jej wniosek; na żądanie któregokolwiek z członków komisji lub kandydata recenzja jest odczytywana w całości.
 
Po zakończeniu publicznej obrony komisja na posiedzeniu niejawnym podejmuje uchwałę zawierającą wniosek w przedmiocie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz przygotowania projektu uchwały dla rady dyscypliny o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora. Uchwała komisji podejmowana jest bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, w głosowaniu tajnym.
 
Uchwała rady dyscypliny o odmowie przyjęcia rozprawy doktorskiej zawiera uzasadnienie ze wskazaniem podstaw faktycznych i prawnych, na podstawie których wydano decyzję o odmowie.  
 
W przypadku, gdy co najmniej dwóch recenzentów zgłosi w recenzji wniosek o wyróżnienie rozprawy doktorskiej, przewodniczący poddaje ten wniosek pod głosowanie. Głosowanie jest tajne. Komisja doktorska przedstawia radzie dyscypliny wniosek o wyróżnienie rozprawy doktorskiej, jeśli uzyskał on bezwzględną większość głosów.
 
Rada dyscypliny, po otrzymaniu od przewodniczącego komisji doktorskiej projektu uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora, na najbliższym posiedzeniu, zwołanym nie później niż w terminie 3 miesięcy, podejmuje uchwałę w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora. Uchwała w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora powinna spełniać wymagania decyzji administracyjnej.
 
Na decyzję o odmowie nadania stopnia doktora kandydatowi przysługuje odwołanie do RDN za pośrednictwem rady dyscypliny w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
Rada dyscypliny przekazuje odwołanie RDN wraz ze swoją opinią i aktami sprawy w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania.