Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dokumenty

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoraty - tryb eksternistyczny - nowa procedura

Procedura postępowań o nadanie stopani naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 43 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 17 kwietnia 2024 roku w sprawie zasad składania, elektronicznego archiwizowania i udostępniania rozpraw doktorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 46 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 kwietnia 2024 roku w sprawie opłat za przeprowadzenie egzaminów w celu weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK dla kandydatów ubiegających się o nadanie stopnia doktora

Zarządzenie nr 129 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie: trybu wnoszenia i zasad ustalania wysokości opłat za przeprowadzenie na Uniwersytecie Jagiellońskim postępowań w sprawie nadania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego oraz pokrywania przez Uniwersytet Jagielloński kosztów postępowań w sprawie nadania tytułu profesora nauczycielom akademickim zatrudnionym na Uniwersytecie Jagiellońskim

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym przed złożeniem  wniosku o wszczęcie postępowania składa wniosek do rady dyscypliny, właściwej ze względu na tematykę planowanej rozprawy, o wyznaczenie promotora lub promotorów w liczbie nie większej niż dwóch, albo promotora i promotora pomocniczego.
 
Wniosek o wyznaczenie promotora winien zostać sporządzony według wzoru i musi zawierać:
• Propozycję tematu rozprawy doktorskiej;
• Propozycję osoby pełniącej funkcje promotora albo promotorów oraz promotora pomocniczego, jeżeli jego udział jest wskazany i uzasadniony w postępowaniu;
 
Do wniosku kandydat dołącza: 
1) Oświadczenia osób proponowanych na promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego o zapoznaniu się z wnioskiem kandydata i gotowości podjęcia opieki nad kandydatem wraz z opinią dotyczącą planowanego zakresu badań,
2) Uzasadnienie powołania promotora pomocniczego ze wskazaniem podziału obowiązków między promotorów, jeżeli kandydat wnioskuje o wyznaczenie promotora pomocniczego,
3) Konspekt planowanej rozprawy doktorskiej,
4) Harmonogram prac związanych z przygotowaniem rozprawy.
 
Promotora lub promotorów wyznacza rada dyscypliny na wniosek kandydata w terminie do 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Wniosek zawiera zgodę przyszłego promotora na pełnienie funkcji promotora.  
 
Przewodniczący rady dyscypliny może zwrócić się do kandydata o złożenie sprawozdania z postępów w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej wraz z opinią promotora w terminie 24 miesięcy od dnia wyznaczenia promotora lub promotorów. W razie stwierdzenia, że postępy w realizacji prac związanych z przygotowaniem rozprawy doktorskiej nie są zadawalające lub stopień ich realizacji znacznie odbiega od przedłożonego harmonogramu, rada dyscypliny może uchylić uchwałę o wyznaczeniu promotora lub promotorów. 

Jeśli kandydat nie złoży wniosku, o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, w terminie 4 lat od dnia wyznaczenia promotora lub promotorów, RDL po zasięgnięciu opinii promotora może uchylić uchwałę o powołaniu promotora lub promotorów. Na wniosek kandydata, po zasięgnięciu opinii promotora, RDL może wydłużyć termin wskazany w poprzednim zdaniu, ale nie więcej niż o 12 miesięcy.
 
 
Załączniki:

Przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora kandydat zwraca się do sekretariatu Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo UJ z prośbą o dostęp do AP.

Kandydat przed złożeniem rozprawy doktorskiej przekazuje do sekretariatu Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo UJ informacje niezbędne do uzupełnienia w USOS-ie podstawowych danych rozprawy doktorskiej tzw. Metryczka rozprawy doktorskiej  (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 155 Rektora UJ z dnia 28 grudnia 2020 r.):

• imię i nazwisko, a w przypadku osób, które nie były wcześniej zarejestrowane w USOS również numer PESEL albo datę urodzenia i numer paszportu cudzoziemca; 
• tytuł rozprawy doktorskiej; 
• dziedzinę nauki i dyscyplinę naukową albo dziedzinę nauki; 
• dane promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego; 
• informację w przypadku, gdy przedmiot rozprawy doktorskiej jest objęty tajemnicą prawnie chronioną.
 
Następnie kandydat uzupełnia w systemie AP następujące informacje i dokumenty:

1.informacja o języku, w którym przygotowano rozprawę doktorską; 
2. tłumaczenie tytułu rozprawy doktorskiej w języku angielskim lub w języku polskim i angielskim, jeżeli język rozprawy jest inny niż polski lub angielski, oraz jej krótki opis i słowa kluczowe w języku polskim i języku angielskim; 
3. niezabezpieczone pliki w formacie PDF z możliwością odczytu maszynowego, zawierające: 
a) rozprawę doktorską wraz z ewentualnymi załącznikami, 
b) streszczenie rozprawy doktorskiej w języku pracy i angielskim, a w przypadku rozprawy doktorskiej przygotowanej w języku obcym również streszczenie w języku polskim, 
c) opis rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim, w przypadku gdy rozprawa doktorska nie jest pracą pisemną; 
 4. oświadczenie o prawach autorskich, (załącznik nr 2 do zarządzenia nr 155 Rektora UJ z dnia 28 grudnia 2020 r.)

Wielkość deponowanego pliku w formacie PDF z treścią rozprawy doktorskiej i sposób jego przygotowania musi być zgodny z wytycznymi Regulaminu świadczenia usług elektronicznych dla usługi „Jednolity System Antyplagiatowy” dostępnej za pośrednictwem serwisu internetowego, który jest zamieszczony na stronie internetowej https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/regulamin.

Plik z treścią rozprawy doktorskiej wprowadzony do serwisu AP jest automatycznie poddawany weryfikacji w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym, zwanym dalej „JSA”.
 
 
Załączniki:

Kandydat składa do Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo wniosek o przeprowadzenie egzaminu z dyscypliny odpowiadającej tematyce rozprawy doktorskiej i o powołanie komisji egzaminacyjnej.


Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo w celu weryfikacji efektów uczenia się kandydata dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK ustala egzamin z dyscypliny oraz powołuje komisję egzaminacyjną i jej przewodniczącego.

 

W skład komisji egzaminacyjnej, RDL powołuje co najmniej trzy osoby posiadające co najmniej stopień naukowy doktora (z tym zastrzeżeniem, że przewodniczący komisji egzaminacyjnej musi posiadać co najmniej stopień doktora habilitowanego), reprezentujące dyscyplinę lub dyscyplinę pokrewną w stosunku do tematu rozprawy doktorskiej. Promotor lub promotorzy albo promotor i promotor pomocniczy nie mogą zostać powołani w skład komisji egzaminacyjnej. 


Do przeprowadzenia egzaminu wymagana jest obecność co najmniej 3 członków komisji egzaminacyjnej.
Komisja egzaminacyjna decyduje o sposobie przeprowadzenia egzaminu. Egzamin może zostać przeprowadzony zdalnie przy wykorzystaniu urządzeń technicznych umożliwiających prowadzenie obrad na odległość z jednoczesnym przekazem dźwięku i obrazu. Protokół z przebiegu egzaminu podpisuje przewodniczący komisji egzaminacyjnej i przekazuje przewodniczącemu rady dyscypliny. 


Kandydat, który uzyskał z egzaminu wynik negatywny, może złożyć wniosek o ponowne przeprowadzenie egzaminu. Kandydat składa wniosek nie później niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku egzaminu. Ponowne przeprowadzenie egzaminu może nastąpić tylko raz.

 

Plik z treścią rozprawy doktorskiej wprowadzony przez kandydata do serwisu AP jest automatycznie poddawany weryfikacji w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym, zwanym dalej „JSA”.
 
Promotor otrzymuje informację o zakończeniu weryfikacji antyplagiatowej rozprawy doktorskiej w formie wiadomości e-mail. Raport antyplagiatowy jest dostępny dla promotora w serwisie AP i JSA. Jeżeli promotor nie posiada kont w serwisie AP i JSA, powinien zwrócić się do Sekcji Systemów Obsługi Studiów z prośbą o ich aktywowanie.
 
 Po zapoznaniu się z ostateczną wersją rozprawy doktorskiej i raportem antyplagiatowym promotor akceptuje w serwisie AP rozprawę doktorską i raport antyplagiatowy, a następnie wprowadza opinię o rozprawie doktorskiej w terminie 2 miesięcy od dnia wprowadzenia ostatecznej wersji rozprawy doktorskiej do serwisu AP. (Sugerowana objętość: około pół strony nie więcej niż strona formatu A4).
 
W przypadku podejrzenia naruszenia przez kandydata przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych w rozprawie doktorskiej promotor informuje o zaistniałej sytuacji przewodniczącego rady dyscypliny lub Rektora UJ.
 
Zaakceptowany raport antyplagiatowy i opinię o rozprawie doktorskiej promotor przekazuje kandydatowi.
 
Promotor przygotowuje ocenę zawierającą informację czy rozprawa stanowi pracę oryginalną i przekazuje ją kandydatowi. Ocena ta nie jest tym samym dokumentem co wspomniana powyżej opinia o rozprawie doktorskiej wprowadzona przez promotora do systemu.
 
Kandydat dołącza wygenerowane z serwisu AP oświadczenie o prawach autorskich, raport antyplagiatowy, opinię i ocenę  promotora do wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.
 
Załączniki:

Przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora Kandydat wskazuje źródło finansowania kosztów postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora wraz ze zobowiązaniem własnym lub jednostki zatrudniającej kandydata, która będzie ponosić koszty postępowania, do zawarcia z Uniwersytetem umowy, określającej między innymi sposób finansowania kosztów postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora.
 
Po sporządzeniu rozprawy doktorskiej i jej akceptacji przez promotora kandydat składa wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora (Załącznik nr 1). Do wniosku kandydat dołącza dokumentację na którą składają się:
 
 • kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) załącznika nr 1 do uchwały nr 51/V/2023 Senatu UJ z dnia 31 maja 2023 roku, czyli uzyskania tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego; lub posiadania dyplomu, o którym mówi art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 ustawy, dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała, z zastrzeżeniem art. 186 ust. 2 ustawy. W przypadku nostryfikowanego dyplomu należy przedstawić kopię zaświadczenia wraz z kopią dyplomu albo odpisem tego dyplomu poświadczonymi za zgodność z oryginałem;
 • kopia certyfikatu lub dyplomu ukończenia studiów poświadczającego znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2, poświadczonymi za zgodność z oryginałem.
 • W przypadku, gdy kandydat nie posiada certyfikatu lub dyplomu ukończenia studiów poświadczającego znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2, kandydat składa wniosek o przeprowadzenie egzaminu z nowożytnego języka obcego potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie B2
 • W przypadku złożenia wniosku o przeprowadzenie egzaminu z języka obcego, rada dyscypliny powołuje dla kandydata komisję egzaminacyjną. Komisja decyduje o sposobie przeprowadzenia egzaminu. W skład komisji egzaminacyjnej RDL powołuje trzy osoby, w tym egzaminatora wyznaczonego przez JCJ. Promotor lub promotorzy nie mogą wchodzić w skład komisji egzaminacyjnej
 • Egzamin z nowożytnego języka obcego może zostać przeprowadzony zdalnie przy wykorzystaniu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie obrad na odległość z jednoczesnym przekazem dźwięku i obrazu. Protokół z egzaminu podpisuje przewodniczący komisji egzaminacyjnej i przekazuje Przewodniczącej RDL;
 • rozprawa doktorska przygotowana przez kandydata w wersji papierowej (3 egzemplarze) i na elektronicznym nośniku danych (płytę CD lub DVD - należy opisać umieszczając na niej : imię i nazwisko autora, tytuł rozprawy doktorskiej, imię i nazwisko promotora; pracę należy scalić w jednym pliku; obok pracy -  w oddzielnym pliku należy umieścić streszczenia rozprawy w języku polskim i w języku angielskim);
 • pozytywna opinia promotora lub promotorów na temat rozprawy doktorskiej (nie dotyczy promotora pomocniczego);
 • streszczenie rozprawy w języku polskim i angielskim nie dłuższe niż 10 stron (streszczenia należy opatrzyć w nagłówku następującym opisem: Streszczenie rozprawy doktorskiej; Imię i nazwisko autora pracy; Tytuł rozprawy doktorskiej; Data przygotowania streszczenia);
 • zaakceptowany przez promotora raport, potwierdzający sprawdzenie rozprawy doktorskiej z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego wraz z oceną promotora, czy rozprawa doktorska stanowi pracę oryginalną;
 • informację o publikacjach kandydata, spełniających wymagania określone w § 3 ust. 1 pkt 3, załącznika nr 1 do uchwały nr nr 51/V/2023 Senatu UJ z dnia 31 maja 2023 roku względnie także o innych publikacjach. Kandydat dołącza oświadczenie wyłącznie do tych publikacji, które wskazuje jako spełniające kryteria określone w § 3 ust. 1 pkt. 3 (Załącznik nr 2); 
 • oświadczenie, że przedłożona rozprawa nie jest przedmiotem innego postępowania w sprawie nadania stopnia doktora lub przewodu doktorskiego 
 • dokument potwierdzający zakończenie wcześniej wszczętego przewodu doktorskiego lub postępowania w sprawie nadania stopnia doktora; (Załącznik nr 3). 
 • oświadczenie w sprawie zastosowania narzędzi generowania tekstu z zastosowaniem sztucznej inteligencji przy przygotowaniu rozprawy doktorskiej, według wzoru. (Załącznik nr 4)
 • Oświadczenie o prawach autorskich – wygenerowane z AP  
 • Oświadczenie kandydata, w którym wskazuje źródło finansowania kosztów postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora wraz ze zobowiązaniem własnym lub jednostki zatrudniającej kandydata, która będzie ponosić koszty postępowania, do zawarcia z Uniwersytetem umowy, określającej między innymi sposób finansowania kosztów postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora (Załącznik nr 5).
 
Wszystkie wnioski i oświadczenia wraz z załącznikami kandydat składa w postaci papierowej i elektronicznej w sekretariacie Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo na UJ (ul. Gołębia 18, pokój 1)
 
Wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym kandydat może złożyć drogą elektroniczną na adres do doręczeń elektronicznych Uniwersytetu lub za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym (w szczególności za pośrednictwem platformy ePUAP). 
 
Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów formalnych, w szczególności nie zawiera wymaganych załączników, przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo na UJ wzywa kandydata do usunięcia braków, wyznaczając stosowny termin, nie krótszy niż 7 dni. W razie nieuzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie, rada dyscypliny pozostawia wniosek bez rozpoznania.
 
Jeżeli kandydat, który złożył wniosek o wszczęcie postępowania, nie spełnia wymagań określonych w art.186 ust 1 pkt 1-3 albo ust. 2 ustawy albo wymagania, o którym mowa w art. 189 ust. 1 zdanie drugie ustawy, RDL wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. Na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania kandydatowi przysługuje zażalenie do RDN.
 
Rada dyscypliny może, w drodze uchwały, uznać osiągnięcia naukowe kandydata za odznaczające się najwyższą jakością, co umożliwi osobie, będącej absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich, ubieganie się o nadanie stopnia doktora, pomimo niespełnienia wymagań określonych w § 4 ust. 1 pkt 1 ustawy.
 
Po stwierdzeniu spełnienia wymogów formalnych wniosku kandydata, Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo UJ na najbliższym posiedzeniu RDL podejmuje uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego. Równocześnie zostaje powołana komisja egzaminacyjna i komisja doktorska oraz zostają wyznaczeni recenzenci.
 
Po wszczęciu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora zawierana jest umowa z kandydatem lub jednostką zobowiązującą się opłacenie postępowania.
 
Załączniki:
 
 
INFORMACJE O PUBLIKACJACH KANDYTATA SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OKREŚLONE W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO UCHWAŁY NR 87/IX/2019 Senatu UJ z dnia 25 września 2019 roku zaktualizowanego 24 lutego 2021 roku
Kandydat posiada w dorobku co najmniej:
a) 1 artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy, lub
b) 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy, albo rozdział w takiej monografii.
2. W przypadku gdy artykuł naukowy, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3 lit. a, opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej jest wieloautorski, kandydat załącza do wniosku o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora oświadczenie wszystkich współautorów określające indywidualny wkład kandydata w powstawanie artykułu z określeniem procentowego udziału każdego autora w jego powstanie. Gdy z przyczyn niezależnych od kandydata nie jest możliwe uzyskanie oświadczeń współautorów, kandydat załącza oświadczenie pierwszego autora, kierownika projektu, przewodniczącego zespołu lub autora korespondencyjnego. Kandydat jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia pierwszego autora, kierownika projektu, przewodniczącego zespołu lub autora korespondencyjnego w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od kandydata nie jest możliwe uzyskanie wymaganego oświadczenia od któregokolwiek z nich. W takim przypadku oświadczenie składa kandydat z wyjaśnieniem przyczyn niezłożenia oświadczenia przez wyżej wymienione osoby.
3. W przypadku, gdy praca zbiorowa, o której mowa w ust. 1 pkt. 3 lit. b, jest pracą wieloautorską, kandydat załącza do wniosku o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora oświadczenie wszystkich współautorów, określające indywidualny wkład kandydata w powstawanie pracy zbiorowej z określeniem procentowego udziału każdego autora w jej powstanie. Gdy z przyczyn niezależnych od kandydata nie jest możliwe uzyskanie oświadczeń współautorów, kandydat załącza oświadczenie redaktora pracy, pierwszego autora, autora korespondencyjnego, kierownika projektu lub przewodniczącego zespołu, określające  indywidualny wkład kandydata w powstanie tej pracy. Kandydat jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia redaktora pracy, pierwszego autora, autora korespondencyjnego, kierownika projektu lub przewodniczącego zespołu w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od kandydata nie jest możliwe uzyskanie wymaganego oświadczenia od któregokolwiek z nich. W takim przypadku oświadczenie składa kandydat, z wyjaśnieniem przyczyn niezłożenia oświadczeń przez wyżej wymienione osoby.

Po podjęciu przez Radę Dyscypliny Literaturoznawstwo UJ uchwały w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora pracownik sekretariatu RDL uzupełnia w USOS dane członków komisji doktorskiej oraz recenzentów wraz z ich adresami e-mail oraz przekazuje recenzentom rozprawę doktorską do recenzji.

W postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora wyznacza się trzech recenzentów.

Recenzentem może być osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, reprezentująca dyscyplinę lub dyscyplinę pokrewną w stosunku do tematu rozprawy doktorskiej.

Recenzentem może być osoba niespełniająca warunku określonego w ust. 3, która jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, jeżeli rada dyscypliny uzna, że osoba ta posiada znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych, których dotyczy rozprawa doktorska.

Recenzentem nie może być osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności, w szczególności która ma wspólne prace badawcze, wspólny dorobek publikacyjny z kandydatem.

Przesłanie rozprawy do recenzentów - Recenzenci uzyskują link dostępowy do systemu AP w celu wprowadzenia recenzji w wersji elektronicznej. Link jest generowany przez promotora lub pracownika sekretariatu RDL w serwisie AP.

Recenzenci sporządzają recenzje rozprawy doktorskiej w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania wersji papierowej rozprawy doktorskiej.

Rada Dyscypliny może sformułować rekomendację, zawierające zasady wyróżniania rozprawy doktorskiej, które są następnie udostępniane recenzentom.
Sformułowanie wniosku o wyróżnienie rozprawy doktorskiej może nastąpić wyłącznie w konkluzji recenzji. Wniosek o wyróżnienie rozprawy doktorskiej złożony na późniejszym etapie postępowania pozostawia się bez rozpoznania. 

Recenzje w wersji papierowej recenzenci przekazują pracownikowi sekretariatu RDL, a wersje elektroniczne, w postaci niezabezpieczonych plików w formacie PDF z możliwością odczytu maszynowego, wprowadzają do serwisu AP.

Po zatwierdzeniu ostatniej recenzji rozprawa doktorska otrzymuje automatycznie status „Praca gotowa do obrony”.

W przypadku gdy recenzent nie wprowadzi elektronicznej wersji recenzji do serwisu AP, pracownik Wydziału skanuje otrzymaną wersję papierową do niezabezpieczonego pliku w formacie PDF z możliwością odczytu maszynowego i zamieszcza go w serwisie AP.

Przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo na UJ weryfikuje recenzje pod względem spełniania wymogów formalnych.
Przewodniczący RDL niezwłocznie przekazuje otrzymane recenzje przewodniczącemu komisji doktorskiej i kandydatowi.
 
W przypadku gdy otrzymana recenzja:
 • nie zawiera konkluzji o spełnianiu bądź niespełnieniu warunków ustawowych,
 • zawiera inne uchybienia formalne,
Przewodniczący Rady Dyscypliny może zwrócić się do recenzenta o uzupełnienie recenzji.
 
 
Po otrzymaniu ostatniej recenzji przewodniczący komisji doktorskiej zwołuje niezwłocznie posiedzenie w celu podjęcia uchwały w sprawie dopuszczenia kandydata do publicznej obrony rozprawy doktorskiej. Komisja doktorska na posiedzeniu niejawnym podejmuje uchwałę bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, na mocy której:
 • dopuszcza do publicznej obrony rozprawy doktorskiej albo
 • wnioskuje do rady dyscypliny o niedopuszczenie do publicznej obrony.
 
W przypadku gdy wszystkie trzy recenzje są pozytywne, komisja doktorska nie zbiera się, a przewodniczący rady dyscypliny dopuszcza do publicznej obrony rozprawy doktorskiej. O dopuszczeniu do obrony Przewodniczący RDL informuje przewodniczącego komisji doktorskiej.
  
W przypadku gdy co najmniej dwie recenzje są negatywne komisja doktorska nie zbiera się, a rada dyscypliny wydaje postanowienie o odmowie dopuszczenia do obrony.
 
Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej kandydatowi przysługuje zażalenie do RDN w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia rady dyscypliny.
 
Niezwłocznie po podjęciu przez komisję doktorską albo radę dyscypliny uchwały w sprawie dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej albo po dopuszczeniu do publicznej obrony rozprawy doktorskiej przez przewodniczącego rady dyscypliny, pracownik wydziału uzupełnia w USOS planowany termin obrony. Termin obrony nie może zostać wyznaczony w okresie krótszym niż 40 dni od dnia dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej.
 
Termin obrony wyznacza przewodniczący komisji doktorskiej
 
O dacie i miejscu publicznej obrony rozprawy doktorskiej Przewodniczący RDL zawiadamia poprzez ogłoszenie na BIP.

Termin obrony wyznacza przewodniczący komisji doktorskiej. Termin ten nie może zostać wyznaczony w okresie krótszym niż 40 dni od dnia dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
 
O dacie i miejscu publicznej obrony rozprawy doktorskiej Przewodniczący RDL zawiadamia poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo.
 
Nie później niż 30 dni przed wyznaczonym dniem obrony rozprawy doktorskiej pracownik wydziału udostępnia w BIP UJ za pośrednictwem RUJ rozprawę doktorską będącą pracą pisemną wraz z jej streszczeniem albo opis rozprawy doktorskiej niebędącej pracą pisemną oraz recenzje.
 
W przypadku rozprawy doktorskiej, której przedmiot jest objęty tajemnicą prawnie chronioną, udostępnia się tylko recenzje z wyłączeniem treści objętych tą tajemnicą.
 
Trzy tygodnie przed obroną kandydat powinien dostarczyć do sekretariatu RDL
 
Publiczna obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu komisji, które prowadzi przewodniczący komisji lub jego zastępca.
 
Publiczna obrona może być przeprowadzona przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.
 
Komisja doktorska może przeprowadzić publiczną obronę przy obecności co najmniej połowy jej członków, w tym przewodniczącego albo zastępcy przewodniczącego komisji doktorskiej i dwóch recenzentów.
 
Po przedstawieniu sylwetki naukowej przez promotora lub wyznaczonego członka komisji kandydat prezentuje autoreferat. Następnie przewodniczący komisji doktorskiej zarządza przedstawienie recenzji.  W przypadku nieobecności recenzenta przewodniczący komisji doktorskiej streszcza recenzję i przedstawia jej wniosek; na żądanie któregokolwiek z członków komisji lub kandydata recenzja jest odczytywana w całości. Po zaprezentowaniu wszystkich recenzji kandydat ma możliwość ustosunkowania się do przedstawionych recenzji, po czym otwierana jest  dyskusja. W dyskusji mogą brać udział wszyscy obecni na posiedzeniu. O udzieleniu głosu decyduje prowadzący posiedzenie.
 
 
Po zakończeniu publicznej obrony komisja na posiedzeniu niejawnym podejmuje uchwałę zawierającą wniosek  w sprawie nadania stopnia doktora.  
Uchwała komisji podejmowana jest bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, w głosowaniu tajnym. Uchwała komisji, która zawiera wniosek o odmowie nadania stopnia doktora, musi zawierać uzasadnienie ze wskazaniem podstaw faktycznych i prawnych, na podstawie których ją podjęto.
  
W przypadku, gdy co najmniej dwóch recenzentów zgłosi w recenzji wniosek o wyróżnienie rozprawy doktorskiej, przewodniczący poddaje ten wniosek pod głosowanie. Głosowanie jest tajne. Komisja doktorska przedstawia RDL wniosek o wyróżnienie rozprawy doktorskiej, jeśli uzyskał on bezwzględną większość głosów.
 
Rada dyscypliny, po otrzymaniu od przewodniczącego komisji doktorskiej uchwały zawierającej wniosek w sprawie nadania stopnia doktora oraz protokołu obrony rozprawy doktorskiej, na najbliższym posiedzeniu, zwołanym nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania w/w dokumentów, podejmuje uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora. Pod głosowanie poddawana jest uchwała w sprawie nadania stopnia doktora. W przypadku, gdy nie uzyska ona bezwzględnej większości głosów, uznaje się, że RDL podjęła uchwałę o odmowie nadania stopnia doktora. Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora powinna spełniać wymagania decyzji administracyjnej.
 
Na decyzję o odmowie nadania stopnia doktora kandydatowi przysługuje odwołanie do RDN za pośrednictwem rady dyscypliny w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
Rada dyscypliny przekazuje odwołanie RDN wraz ze swoją opinią i aktami sprawy w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania.