Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dokumenty

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoraty - procedury dla postępowań wszczętych do 30 kwietnia 2019 r.

 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z uchwałą Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo UJ z dnia 25 października 2023 r, w sprawie wyznaczenia terminu przedstawienia rozprawy doktorskiej dla postępowań wszczętych do 30 kwietnia 2019 roku, ostateczna wersja rozprawy doktorskiej wraz z pisemną opinią promotora powinna zostać złożona w Sekretariacie RDL najpóźniej do dnia 8 kwietnia 2024 r. ​

 

Aby móc złożyć rozprawę doktorską na Uniwersytecie Jagiellońskim we wskazanym terminie bez ponoszenia kosztów, trzeba posiadać aktywny status doktoranta. W przypadku nieposiadania statusu doktoranta, konieczne będzie zawarcie umowy na pokrycie kosztów przewodu doktorskiego. Doktorant może jednak podjąć starania o całkowite lub częściowe umorzenie kosztów przewodu lub rozłożenie ich na raty poprzez zwrócenie się z odpowiednim podaniem zawierającym uzasadnienie do Dziekana właściwego Wydziału. Do podania należy dołączyć dokumentację uzasadniającą prośbę.

 

 

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 179 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przewody doktorskie prowadzone w pierwszej instancji i niezakończone do 31 grudnia 2024 r. zamyka się. Przez sformułowanie „zakończenie przewodu doktorskiego” należy rozumieć podjęcie przez właściwy organ podmiotu doktoryzującego – określony w art. 178 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) – uchwały w sprawie nadania stopnia doktora, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Między przedłożeniem rozprawy doktorskiej przez kandydata a podjęciem powyższej uchwały zostaje wykonana w ramach przewodu doktorskiego sekwencja czynności, m. in. wyznaczenie recenzentów, przygotowanie recenzji, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do obrony, przeprowadzenie egzaminów doktorskich czy też obrona rozprawy doktorskiej. 

Rada Dyscypliny zwraca uwagę, że w świetle powyższych przepisów nie jest wystarczające samo złożenie rozprawy doktorskiej czy też przeprowadzenie obrony rozprawy doktorskiej do dnia 31 grudnia 2024 r. Do tego dnia musi zostać podjęta uchwała w sprawie nadania stopnia doktora. W innym przypadku, pomimo pozytywnej obrony (np. w grudniu 2024 r.), nadanie stopnia doktora w styczniu 2025 r. nie będzie już możliwe. 

W świetle powyższego Rada Dyscypliny mając na względzie konieczność zapewnienia organizacji przebiegu przewodów doktorskich, w trakcie których nie doszło jeszcze do przedstawienia rozprawy doktorskiej, zwraca się o niezwłoczne przedkładanie rozpraw doktorskich, jednak nie później niż do dnia 8 kwietnia 2024 r. Po tym terminie nie będzie możliwe przeprowadzenie przez Radę Dyscypliny wszystkich stadiów przewodu doktorskiego do dnia 31 grudnia 2024 r., co w rezultacie uniemożliwi nadanie stopnia doktora.

 

 
 

Procedura postępowania – Doktoraty (dotyczy studentów studiów doktoranckich UJ)

 

Wszystkie przewody doktorskie wszczęte do 30 kwietnia 2019 r. prowadzone są na dotychczasowych zasadach przy czym stopień doktora nadają poszczególne rady dyscyplin. Stopień doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo nadaje Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo UJ.
 
Postępowania, o których mowa niezakończone do dnia 31 grudnia 2023 r., odpowiednio umarza się albo zamyka. Decyzje w tej sprawie niezwłocznie podejmuje właściwa rada dyscypliny.
Wszystkie przewody wszczęte do 30 kwietnia 2019 r. będą zamykane po 31 grudnia 2023 r. 
 
Po napisaniu rozprawy doktorskiej kandydat przedkłada ją promotorowi/ promotorom wraz ze streszczeniem w języku polskim i angielskim.
Po akceptacji pracy Promotor składa do Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo UJ pismo z informacją o przyjęciu rozprawy doktorskiej, a także przedstawia propozycję recenzentów, członków komisji egzaminacyjnej, komisji doktorskiej oraz tematu egzaminu kierunkowego.  (zob. wskazówki dla promotorów ukończonych rozpraw doktorskich)
 
Równocześnie doktorant umawia się z sekretariatem na złożenie pracy doktorskiej (zob. wskazówki dla autorów ukończonych rozpraw doktorskich).
Podczas planowania chwili złożenia dokumentów warto uwzględnić terminy posiedzeń RDL ogłoszone na stronie internetowej rady, przy czym wszystkie materiały na dane posiedzenie muszą być udostępnione członkom RDL co najmniej 7 dni przed posiedzeniem, co oznacza, że dokumenty trzeba przesłać wcześniej.
 
Rada Dyscypliny uchwałą powołuje recenzentów oraz komisję egzaminacyjną i komisję doktorską.
Przed przystąpieniem do egzaminu z dyscypliny podstawowej kandydat ma obowiązek zdać dwa egzaminy doktorskie tj. egzamin z dyscypliny dodatkowej i z języka obcego nowożytnego. Członkowie komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich zostali powołani odpowiednio na Wydziale Filologicznym i Wydziale Polonistyki przy otwarciu przewodu. W przypadku konieczności zmiany składu komisji promotor zwraca się o zmianę składu do Rady Dyscypliny.
 
Po otrzymaniu dwóch pozytywnych recenzji wyznaczany jest termin egzaminu z dyscypliny podstawowej.
 
Po pozytywnym przeprowadzeniu egzaminu z dyscypliny podstawowej Promotor kieruje do Rady Dyscypliny pismo z prośbą o dopuszczenie kandydata do obrony. 
 
Rada Dyscypliny lub odpowiednio powołana komisji doktorska podejmuje uchwałę o przyjęciu pracy i  dopuszczeniu jej do obrony. Komisja doktorska na posiedzeniu niejawnym, podejmuje uchwałę bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, na mocy której:
Dopuszcza do publicznej obrony rozprawy doktorskiej;
Wnioskuje do rady dyscypliny o niedopuszczenie do publicznej obrony;
Zwraca kandydatowi rozprawę doktorską w celu dokonania jej poprawy w określonym przez komisję terminie.
 
Przewodniczący Rady Dyscypliny wyznacza termin i miejsce publicznej obrony oraz zawiadamia inne uprawnione jednostki na co najmniej dziesięć dni przed wyznaczonym terminem jej przeprowadzenia oraz zamieszcza ogłoszenie w tej sprawie na stronie internetowej Uniwersytetu.
 
Publiczna obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu komisji doktorskiej albo rady dyscypliny, w obecności co najmniej połowy składu komisji doktorskiej, w tym przewodniczącego, promotora, drugiego promotora, kopromotora i przynajmniej jednego recenzenta.
 
Publiczna obrona może być przeprowadzona przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. 
 
Po zakończeniu dyskusji, na posiedzeniu niejawnym, komisja doktorska podejmuje uchwałę o przyjęciu lub odmowie przyjęcia obrony doktorskiej oraz przygotowuje projekt uchwały dla właściwej rady dyscypliny w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia naukowego doktora; wniosek o odmowę nadania stopnia wymaga uzasadnienia. 
 
Rada dyscypliny podejmuje uchwały w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 
Rada dyscypliny uchwałą podejmuje decyzję o zamknięciu przewodu doktorskiego, gdy
doktorant w wyznaczonym terminie: 
1) nie przystąpi do egzaminów doktorskich albo ich nie zda;
2) nie przedstawi rozprawy doktorskiej;
3) otrzyma negatywną opinię promotora lub rozprawa doktorska nie zostanie przyjęta.
 
Rada dyscypliny uchwałą podejmuje decyzję o umorzeniu przewodu doktorskiego
na pisemny wniosek doktoranta.
 
Stopnie nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w rozporządzeniu Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki
i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych
 
Przewody doktorskie, wszczęte na podstawie dotychczasowych przepisów, niezakończone do dnia 31 grudnia 2023 roku zamyka się. Nie ma możliwości przedłużenia tego terminu.
 
 
 
 
opracowała: mgr Aneta Malik-Wosik

 

Podanie promotora skierowane do Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo powinno zawierać:

 1. informację promotora o przyjęciu rozprawy;
 2. opinię promotora o pracy (około pół strony, może być to osobny podpisany dokument lub wydzielona część zawarta w podaniu)
 3. propozycję recenzentów (samodzielni pracownicy naukowi spoza UJ)
 4. propozycję członków komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej (oprócz przewodniczącego i promotora należy powołać dodatkowo co najmniej 2 osoby. Na egzamin kierunkowy nie ma obowiązku powoływania recenzentów)
 5. zakres egzaminu z dyscypliny podstawowej
 6. propozycję członków komisji do przeprowadzenia publicznej obrony pracy doktorskiej (co najmniej 7 samodzielnych pracowników naukowych z wydziału, na którym odbywały się studia doktoranckie, w uzasadnionych przypadkach również literaturoznawcy z innych wydziałów UJ)

 

Po przekazaniu przez promotora pisma do RDL (w wersji papierowej lub w formie skanu)   doktorant umawia się z sekretariatem na złożenie rozprawy doktorskiej.

 

Podczas planowania chwili złożenia dokumentów warto uwzględnić terminy posiedzeń RDL ogłoszone na stronie internetowej rady, przy czym wszystkie materiały na dane posiedzenie muszą być udostępnione członkom RDL co najmniej 7 dni przed posiedzeniem, co oznacza, że dokumenty trzeba przesłać wcześniej

(dotyczy przewodów wszczętych przed 1 października 2019 roku)

Po złożeniu przez promotora pisma do Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo UJ z informacją o przyjęciu rozprawy doktorskiej doktorant umawia się z sekretariatem na złożenie pracy doktorskiej.

 

Kandydat składa 4 egzemplarze pracy doktorskiej:

 • 1 egzemplarz oprawiony (wydruk jednostronny)
 • 2 egzemplarze zbindowane (wydruk jednostronny)
 • 1egzemplarz - luźne kartki w białej teczce

 

Dodatkowo wraz z pracą doktorant składa:

 • Płytę z wersją elektroniczną pracy
 • Załącznik 1 i 2
 • Oświadczenie doktoranta o zgodności pracy papierowej z wersją elektroniczną
 • Streszczenie w języku polskim (około 2-3 strony)
 • Streszczenie w języku angielskim (około 2-3 strony)

 

Równocześnie doktorant zobowiązany jest przesłać do sekretariatu elektroniczną wersję załącznika 1 i 2 w formie edytowalnej (Word) oraz streszczenie w języku polskim i angielskim w formacie pdf.

 

Trzy tygodnie przed obroną doktorant powinien dostarczyć:

 • Autoreferat (podpisany, tyle egzemplarzy, ilu jest członków komisji doktorskiej/ w przypadku obrony zdalnej tylko wersję elektroniczną udostępnianą następnie na stronie RDL;
 • Odpowiedzi na recenzje – udostępniane następnie wyłącznie sekretarzowi obrony;
 • Deklarację w sprawie wydania dyplomu doktorskiego;
 • Zaświadczenie z biblioteki wydziałowej;
 • Rewers lub ewentualny zwrot sprzętu na rzecz danego wydziału;

 

W przypadku zdalnej formy obrony kandydat musi wyrazić zgodę na udostępnienie rozprawy w Internecie tj. na stronie Archiwum UJ.

 

Załączniki:

 1. Załącznik 1 i 2
 2. Rewers
 3. Deklaracja w sprawie wydania odpisu dyplomu doktorskiego