Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dokumenty

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoraty - postępowania wszczęte po 1 października 2019 roku

Uchwała nr 68/XI/2023 Senatu UJ z dnia 29 listopada 2023 - w sprawie zmiany uchwały nr 51/V/2023 Senatu UJ z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie: Procedury postępowań w sprawie nadawania stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Osoby, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem 2019/2020 i uczestniczą w nowej procedurze, którą rozpoczyna wyznaczenie promotora powinny złożyć pracę doktorską a następnie wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej i komisji doktorskiej do 31 grudnia 2024 roku. Przekroczenie tego terminu będzie się wiązało z pobraniem opłaty za przeprowadzenie postepowania

 

Procedura postępowań o nadanie stopani naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 155 Rektora UJ z dnia 28 grudnia 2020 roku - w sprawie: elektroniczego archiwizowania rozpraw doktorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim

 

 

Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo zastępuje procedura wyznaczenia promotora
 
1. W przypadku doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w ustawie, postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna złożenie wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów do właściwej rady dyscypliny.
2. Wniosek o którym mowa w pkt. 1 musi zostać złożony nie później niż do końca 7 semestru studiów, zaś w przypadku studiów doktoranckich trwających 3 lata – nie później niż do końca 5 semestru studiów.

 

3. Warunkiem złożenia wniosku o wyznaczenie promotora jest posiadanie w dorobku co najmniej: (dotyczy słuchaczy studiów doktoranckich)
a) 1 artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy, lub
b) 1 monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie, o którym mowa w art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. Zm.) albo rozdział w takiej monografii, lub
c) dzieła artystycznego o istotnym znaczeniu.
3a. Do 31 grudnia 2021 r. do dorobku o którym mowa w ust. 2 zalicza się także
1) artykuły naukowe opublikowane:
a) w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,
b) przed dniem 1 stycznia 2019 r. w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A albo C wykazu czasopism naukowych ustalonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tj. Dz. U. 2018, poz. 87) i ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r., albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów;  

 

4. Wniosek, o którym mowa w pkt. 1 winien zostać sporządzony według wzoru i musi zawierać:
 • Propozycję tematu rozprawy doktorskiej;
 • Konspekt pracy doktorskiej;
 • Wykaz publikacji – prac naukowych;
 • Propozycję osoby pełniącej funkcje promotora albo promotorów oraz promotora pomocniczego, jeżeli jego udział jest wskazany w postępowaniu;
 • Zgodę pracownika naukowego posiadającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego na pełnienie funkcji promotora w przewodzie doktorskim;
 • W przypadku promotora pomocniczego: zgodę promotora pomocniczego na pełnienie tej funkcji oraz zgodę promotora na ewentualną propozycję promotora pomocniczego.
 
Promotorem może być dotychczasowy opiekun naukowy kandydata.

 

Po sporządzeniu rozprawy doktorskiej i jej akceptacji przez promotora kandydat składa wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej i komisji doktorskiej. Do wniosku kandydat dołącza dokumentację, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 1) do 6) oraz 8) do 9). Efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego osób, o których mowa w ust. 1, są potwierdzane na zasadach dotychczasowych. Egzamin doktorski z obcego języka nowożytnego jest przeprowadzany w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora nie posiada certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego.

 

Po napisaniu rozprawy doktorskiej Doktorant zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącej RDL wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania mu stopnia naukowego i dołączyć stosowne dokumenty.
 
 
Dotyczy studentów studiów doktoranckich, którzy nie mieli otwartego przewodu i obowiązuje ich nowa procedura.
 

Od osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i które złożyły wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej i komisji doktorskiej w terminie do 31 grudnia 2024 r. nie pobiera się opłaty za przeprowadzenie postępowania. 

 

Wyjaśnienie: 

 

Osoby, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem 2019/2020 i uczestniczą w nowej procedurze, którą rozpoczyna wyznaczenie promotora powinny złożyć pracę doktorską a następnie wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej i komisji doktorskiej do 31 grudnia 2024 roku. Przekroczenie tego terminu będzie się wiązało z pobraniem opłaty za przeprowadzenie postepowania. Dotrzymanie tego terminu oznacza, że nie będzie pobrana opłata za przeprowadzony przewód. 

 

Na podstawie Załącznika do uchwały nr 51/V/2023  Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 31 maja 2023 roku (zaktualizowany: 29 listopada 2023 roku )

Opracowała: mgr Aneta Malik-Wosik

 

 

Załącznik 1 Wniosek o wyznaczenie promotora

Załącznik 2 Zgoda promotora

więcej o

v Doktorant, który rozpoczął studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i uczestniczy w nowej procedurze, którą rozpoczyna wyznaczenie promotora przed złożeniem rozprawy doktorskiej przekazuje do sekretariatu Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo UJ informacje niezbędne do uzupełnienia w USOS-ie podstawowych danych rozprawy doktorskiej tzw. Metryczka rozprawy doktorskiej  (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 155 Rektora UJ z dnia 28 grudnia 2020 r.):

 1.  imię i nazwisko, a w przypadku osób, które nie były wcześniej zarejestrowane w USOS również numer PESEL albo datę urodzenia i numer paszportu cudzoziemca; 
 2. tytuł rozprawy doktorskiej; 
 3. dziedzinę nauki i dyscyplinę naukową albo dziedzinę nauki; 
 4. dane promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego; 
 5. informację w przypadku, gdy przedmiot rozprawy doktorskiej jest objęty tajemnicą prawnie chronioną.

 

v Następnie doktorant uzupełnia w systemie AP następujące informacje i dokumenty:

 1. język, w którym przygotowano rozprawę doktorską; 
 2. tłumaczenie tytułu rozprawy doktorskiej w języku angielskim lub w języku polskim i angielskim, jeżeli język rozprawy jest inny niż polski lub angielski, oraz jej krótki opis i słowa kluczowe w języku polskim i języku angielskim; 
 3. niezabezpieczone pliki w formacie PDF z możliwością odczytu maszynowego, zawierające: 
 • a) rozprawę doktorską wraz z ewentualnymi załącznikami, 
 • b) streszczenie rozprawy doktorskiej w języku pracy i angielskim, a w przypadku rozprawy doktorskiej przygotowanej w języku obcym również streszczenie w języku polskim, 
 • c) opis rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim, w przypadku gdy rozprawa doktorska nie jest pracą pisemną; 

 

4. oświadczenie o prawach autorskich,

 

v Wielkość deponowanego pliku w formacie PDF z treścią rozprawy doktorskiej i sposób jego przygotowania musi być zgodny z wytycznymi Regulaminu świadczenia usług elektronicznych dla usługi „Jednolity System Antyplagiatowy” dostępnej za pośrednictwem serwisu internetowego, który jest zamieszczony na stronie internetowej https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/regulamin.

 

Plik z treścią rozprawy doktorskiej wprowadzony do serwisu AP jest automatycznie poddawany weryfikacji w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym, zwanym dalej „JSA”.

 

Kandydat drukuje rozprawę doktorską pobraną z serwisu AP wraz z sumami kontrolnymi wygenerowanymi przez ten serwis. Na podstawie sum kontrolnych wygenerowanych na wydruku rozprawy doktorskiej pracownik wydziału albo pracownik CWN weryfikuje zgodność wersji rozprawy zarchiwizowanej w serwisie AP i złożonej w ramach postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.

 
Załączniki

Plik z treścią rozprawy doktorskiej wprowadzony przez doktoranta do serwisu AP jest automatycznie poddawany weryfikacji w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym, zwanym dalej „JSA”.

Promotor otrzymuje informację o zakończeniu weryfikacji antyplagiatowej rozprawy doktorskiej w formie wiadomości e-mail. Raport antyplagiatowy jest dostępny dla promotora w serwisie AP i JSA. Jeżeli promotor nie posiada kont w serwisie AP i JSA, powinien zwrócić się do Sekcji Systemów Obsługi Studiów z prośbą o ich aktywowanie.

 Po zapoznaniu się z ostateczną wersją rozprawy doktorskiej i raportem antyplagiatowym promotor akceptuje w serwisie AP rozprawę doktorską i raport antyplagiatowy, a następnie wprowadza opinię o rozprawie doktorskiej. (Sugerowana objętość: około pół strony nie więcej niż strona formatu A4)

W przypadku podejrzenia naruszenia przez doktoranta albo kandydata przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych w rozprawie doktorskiej promotor informuje o zaistniałej sytuacji przewodniczącego rady dyscypliny lub Rektora UJ.

Zaakceptowany raport antyplagiatowy i opinię o rozprawie doktorskiej promotor przekazuje doktorantowi

Promotor przygotowuje ocenę zawierającą informację czy rozprawa stanowi pracę oryginalną i przekazuje ją kandydatowi. Ocena ta nie jest tym samym dokumentem co wspomniana powyżej opinia o rozprawie doktorskiej wprowadzona przez promotora do systemu.

 

Doktorant, który rozpoczął studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, dołącza wygenerowane z serwisu AP oświadczenie o prawach autorskich oraz raport antyplagiatowyopinię i ocenę promotora do wniosku o powołanie komisji egzaminacyjnej i komisji doktorskiej.

Załączniki:

Po sporządzeniu rozprawy doktorskiej i jej akceptacji przez promotora kandydat składa wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej i komisji doktorskiej (Załącznik nr 1).. Do wniosku kandydat dołącza dokumentację na którą składają się:

 1. kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) Procedury postępowań w sprawie nadawania stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim, czyli uzyskania tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego; lub posiadania dyplomu, o którym mówi art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 ustawy, dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała, z zastrzeżeniem art. 186 ust. 2 ustawy;

W przypadku nostryfikowanego dyplomu należy przedstawić kopię zaświadczenia wraz z kopią dyplomu albo odpisem tego dyplomu poświadczonymi za zgodność z oryginałem;

 1. kopia certyfikatu lub dyplomu ukończenia studiów poświadczającego znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2, poświadczonymi za zgodność z oryginałem.

W przypadku, gdy kandydat nie posiada certyfikatu lub dyplomu ukończenia studiów poświadczającego znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2, kandydat składa wniosek o przeprowadzenie egzaminu z nowożytnego języka obcego potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie B2

W przypadku złożenia wniosku o przeprowadzenie egzaminu z języka obcego, rada dyscypliny powołuje dla kandydata komisję egzaminacyjną. Komisja decyduje o sposobie przeprowadzenia egzaminu. W skład komisji egzaminacyjnej RDL powołuje trzy osoby, w tym egzaminatora wyznaczonego przez JCJ. Promotor lub promotorzy nie mogą wchodzić w skład komisji egzaminacyjnej

Egzamin z nowożytnego języka obcego może zostać przeprowadzony zdalnie przy wykorzystaniu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie obrad na odległość z jednoczesnym przekazem dźwięku i obrazu. Protokół z egzaminu podpisuje przewodniczący komisji egzaminacyjnej i przekazuje Przewodniczącej RDL;

 1. rozprawa doktorska przygotowana przez kandydata w wersji papierowej (3 egzemplarze)
 2. pozytywna opinia promotora lub promotorów na temat rozprawy doktorskiej (nie dotyczy promotora pomocniczego);
 3. streszczenie rozprawy w języku polskim i angielskim nie dłuższe niż 10 stron (streszczenia należy opatrzyć w nagłówku następującym opisem: Streszczenie rozprawy doktorskiej; Imię i nazwisko autora pracy; Tytuł rozprawy doktorskiej; Data przygotowania streszczenia);
 4. zaakceptowany przez promotora raport, potwierdzający sprawdzenie rozprawy doktorskiej z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego wraz z oceną promotora, czy rozprawa doktorska stanowi pracę oryginalną;
 5. informację o publikacjach kandydata, spełniających wymagania określone w § 3 ust. 1 pkt 3, załącznika nr 1 do uchwały nr nr 51/V/2023 Senatu UJ z dnia 31 maja 2023 (zaktualizowany 29 listopada 2023 roku) względnie także o innych publikacjach. Kandydat dołącza oświadczenie wyłącznie do tych publikacji, które wskazuje jako spełniające kryteria określone w § 3 ust. 1 pkt. 3 (Załącznik nr 2); 
 6. oświadczenie, że przedłożona rozprawa nie jest przedmiotem innego postępowania w sprawie nadania stopnia doktora lub przewodu doktorskiego (Załącznik nr 3).
 7. oświadczenie, że przedłożona rozprawa nie była przedmiotem innego postępowania w sprawie nadania stopnia doktora lub przewodu doktorskiego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do procedury. Jeżeli kandydat ubiegał się wcześniej  o nadanie stopnia doktora na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej, należy dołączyć dokument zawierający informację, na jakim etapie zostało zakończone postępowanie lub przewód doktorski;
 8. oświadczenie w sprawie zastosowania narzędzi generowania tekstu z zastosowaniem sztucznej inteligencji przy przygotowaniu rozprawy doktorskiej, według wzoru. (Załącznik nr 5)
 9. Oświadczenie o prawach autorskich – wygenerowane z AP 

 

Wszystkie wnioski i oświadczenia wraz z załącznikami kandydat składa w postaci papierowej elektronicznej w sekretariacie Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo na UJ (ul. Gołębia 18, pokój 1)

Wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym kandydat może złożyć drogą elektroniczną na adres do doręczeń elektronicznych Uniwersytetu lub za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym (w szczególności za pośrednictwem platformy ePUAP).

 

Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów formalnych, w szczególności nie zawiera wymaganych załączników, przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo na UJ wzywa kandydata do usunięcia braków, wyznaczając stosowny termin, nie krótszy niż 7 dni. W razie nieuzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie, rada dyscypliny pozostawia wniosek bez rozpoznania.

Jeżeli kandydat, który złożył wniosek o wszczęcie postępowania, nie spełnia wymagań określonych w art.186 ust 1 pkt 1-3 albo ust. 2 ustawy albo wymagania, o którym mowa w art. 189 ust. 1 zdanie drugie ustawy, RDL wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. Na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania kandydatowi przysługuje zażalenie do RDN.

 

Po stwierdzeniu spełnienia wymogów formalnych wniosku kandydata, Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo na UJ podejmuje uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej i komisji doktorskiej oraz powołania trzech recenzentów na najbliższym posiedzeniu RDL.

Załączniki:

 1. Wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej i komisji doktorskiej
 2. Informacja o publikacjach
 3. Oświadczenie – przedłożona rozprawa doktorska nie jest przedmiotem innego postępowania w sprawie nadania stopnia doktora lub przewodu doktorskiego.
 4. Oświadczenie – przedłożona rozprawa doktorska nie była przedmiotem innego postępowania w sprawie nadania stopnia doktora lub przewodu doktorskiego.
 5. Oświadczenie w sprawie użycia narzędzi generowania tekstu z zastosowaniem sztucznej inteligencji

 

Po podjęciu przez Radę Dyscypliny Literaturoznawstwo UJ uchwały w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora pracownik sekretariatu RDL uzupełnia w USOS dane członków komisji doktorskiej oraz recenzentów wraz z ich adresami e-mail oraz przekazuje recenzentom rozprawę doktorską do recenzji.

W postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora wyznacza się trzech recenzentów w głosowaniu tajnym.

Recenzentem może być osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, reprezentująca dyscyplinę lub dyscyplinę pokrewną w stosunku do tematu rozprawy doktorskiej.

Recenzentem może być osoba niespełniająca warunku określonego w ust. 3, która jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, jeżeli rada dyscypliny uzna, że osoba ta posiada znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych, których dotyczy rozprawa doktorska.

Recenzentem nie może być osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności, w szczególności która ma wspólne prace badawcze, wspólny dorobek publikacyjny z kandydatem.

 

Przesłanie rozprawy do recenzentów - Recenzenci uzyskują link dostępowy do systemu AP w celu wprowadzenia recenzji w wersji elektronicznej. Link jest generowany przez promotora lub pracownika sekretariatu RDL w serwisie AP.

Recenzenci sporządzają recenzje rozprawy doktorskiej w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania wersji papierowej rozprawy doktorskiej.

Sformułowanie wniosku o wyróżnienie rozprawy doktorskiej może nastąpić wyłącznie w konkluzji recenzji. Wniosek o wyróżnienie rozprawy doktorskiej złożony na późniejszym etapie postępowania pozostawia się bez rozpoznania.

 

Recenzje w wersji papierowej recenzenci przekazują pracownikowi sekretariatu RDL, a wersje elektroniczne, w postaci niezabezpieczonych plików w formacie PDF z możliwością odczytu maszynowego, wprowadzają do serwisu AP.

Po zatwierdzeniu ostatniej recenzji rozprawa doktorska otrzymuje automatycznie status „Praca gotowa do obrony”.

W przypadku gdy recenzent nie wprowadzi elektronicznej wersji recenzji do serwisu AP, pracownik Wydziału skanuje otrzymaną wersję papierową do niezabezpieczonego pliku w formacie PDF z możliwością odczytu maszynowego i zamieszcza go w serwisie AP.

 • Egzamin doktorski z języka obcego nowożytnego – jest przeprowadzany w przypadku gdy osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora nie posiada certyfikatu lub dyplomu ukończenia studiów poświadczającego znajomość języka obcego na poziomie B2.

W skład komisji egzaminacyjnej RDL powołuje trzy osoby, w tym egzaminatora wyznaczonego przez JCJ. Promotor lub promotorzy nie mogą wchodzić w skład komisji egzaminacyjnej

Egzamin z nowożytnego języka obcego może zostać przeprowadzony zdalnie przy wykorzystaniu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie obrad na odległość z jednoczesnym przekazem dźwięku i obrazu. Protokół z egzaminu podpisuje przewodniczący komisji egzaminacyjnej i przekazuje Przewodniczącej RDL;

Certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie B2 doktorant składa najpóźniej po sporządzeniu rozprawy doktorskiej i jej akceptacji przez promotora, a przed złożeniem wniosku o powołanie komisji egzaminacyjnej.

 • Po wpłynięciu dwóch pozytywnych recenzji przeprowadza się egzamin z dyscypliny odpowiadającej tematyce rozprawy doktorskiej w celu weryfikacji uzyskania efektów uczenia się kandydata na poziomie 8 PRK.

W skład komisji egzaminacyjnej, RDL powołuje co najmniej trzy osoby posiadające co najmniej stopień naukowy doktora (z tym zastrzeżeniem, że przewodniczący komisji egzaminacyjnej musi posiadać co najmniej stopień doktora habilitowanego), reprezentujące dyscyplinę lub dyscyplinę pokrewną w stosunku do tematu rozprawy doktorskiej. Promotor lub promotorzy albo promotor i promotor pomocniczy nie mogą zostać powołani w skład komisji egzaminacyjnej.

Do przeprowadzenia egzaminu wymagana jest obecność co najmniej 3 członków komisji egzaminacyjnej.

Komisja egzaminacyjna decyduje o sposobie przeprowadzenia egzaminu. Egzamin może zostać przeprowadzony zdalnie przy wykorzystaniu urządzeń technicznych umożliwiających prowadzenie obrad na odległość z jednoczesnym przekazem dźwięku i obrazu. Protokół z przebiegu egzaminu podpisuje przewodniczący komisji egzaminacyjnej i przekazuje przewodniczącemu rady dyscypliny.

Kandydat, który uzyskał z egzaminu wynik negatywny, może złożyć wniosek o ponowne przeprowadzenie egzaminu. Kandydat składa wniosek nie później niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku egzaminu. Ponowne przeprowadzenie egzaminu może nastąpić tylko raz.

Przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo na UJ weryfikuje recenzje pod względem spełniania wymogów formalnych.

Przewodniczący RDL niezwłocznie przekazuje otrzymane recenzje przewodniczącemu komisji doktorskiej i kandydatowi.

W przypadku gdy otrzymana recenzja:

• nie zawiera konkluzji o spełnianiu bądź niespełnieniu warunków ustawowych,

• zawiera inne uchybienia formalne,

Przewodniczący Rady Dyscypliny może zwrócić się do recenzenta o uzupełnienie recenzji.

 

W przypadku gdy wszystkie trzy recenzje są pozytywne,  Przewodniczący rady dyscypliny dopuszcza do publicznej obrony rozprawy doktorskiej. O dopuszczeniu do obrony Przewodnicząca RDL informuje przewodniczącego komisji doktorskiej.

W przypadku, gdy dwie recenzje są pozytywne, a jedna negatywna przewodniczący komisji doktorskiej zwołuje niezwłocznie posiedzenie w celu podjęcia uchwały w sprawie dopuszczenia kandydata do publicznej obrony rozprawy doktorskiej. Komisja doktorska na posiedzeniu niejawnym podejmuje uchwałę bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, na mocy której:

•         dopuszcza do publicznej obrony rozprawy doktorskiej albo

•         wnioskuje do rady dyscypliny o niedopuszczenie do publicznej obrony.

 

W przypadku gdy co najmniej dwie recenzje są negatywne komisja doktorska nie zbiera się, a rada dyscypliny wydaje postanowienie o odmowie dopuszczenia do obrony.

 

Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej kandydatowi przysługuje zażalenie do RDN w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia rady dyscypliny.

 

Niezwłocznie po podjęciu przez komisję doktorską albo radę dyscypliny uchwały w sprawie dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej albo po dopuszczeniu do publicznej obrony rozprawy doktorskiej przez przewodniczącego rady dyscypliny, pracownik wydziału uzupełnia w USOS planowany termin obrony. Termin obrony nie może zostać wyznaczony w okresie krótszym niż 40 dni od dnia dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej.

Termin obrony wyznacza przewodniczący komisji doktorskiej

O dacie i miejscu publicznej obrony rozprawy doktorskiej Przewodniczący RDL zawiadamia poprzez ogłoszenie na BIP.

 

Termin obrony wyznacza przewodniczący komisji doktorskiej. Termin ten nie może zostać wyznaczony w okresie krótszym niż 40 dni od dnia dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej

O dacie i miejscu publicznej obrony rozprawy doktorskiej Przewodniczący RDL zawiadamia poprzez ogłoszenie na BIP.

 

Nie później niż 30 dni przed wyznaczonym dniem obrony rozprawy doktorskiej pracownik wydziału udostępnia w BIP UJ za pośrednictwem RUJ rozprawę doktorską będącą pracą pisemną wraz z jej streszczeniem albo opis rozprawy doktorskiej niebędącej pracą pisemną oraz recenzje.

W przypadku rozprawy doktorskiej, której przedmiot jest objęty tajemnicą prawnie chronioną, udostępnia się tylko recenzje z wyłączeniem treści objętych tą tajemnicą.

 

Trzy tygodnie przed obroną kandydat powinien dostarczyć do sekretariatu RDL

 

Publiczna obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu komisji, które prowadzi przewodniczący komisji lub zastępca przewodniczącego komisji.

Publiczna obrona może być przeprowadzona przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.

O sposobie przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej decyduje przewodniczący komisji doktorskiej.

Komisja doktorska może przeprowadzić publiczną obronę przy obecności co najmniej połowy jej członków, w tym przewodniczącego albo zastępcy przewodniczącego komisji doktorskiej i dwóch recenzentów.

Po przedstawieniu sylwetki naukowej przez promotora lub wyznaczonego członka komisji kandydat prezentuje autoreferat. Następnie przewodniczący komisji doktorskiej zarządza przedstawienie recenzji.  W przypadku nieobecności recenzenta przewodniczący komisji doktorskiej streszcza recenzję i przedstawia jej wniosek; na żądanie któregokolwiek z członków komisji lub kandydata recenzja jest odczytywana w całości. Po zaprezentowaniu wszystkich recenzji kandydat ma możliwość ustosunkowania się do przedstawionych recenzji, po czym otwierana jest  dyskusja. W dyskusji mogą brać udział wszyscy obecni na posiedzeniu. O udzieleniu głosu decyduje prowadzący posiedzenie.

 

Po zakończeniu publicznej obrony komisja doktorska na posiedzeniu niejawnym podejmuje uchwałę zawierającą wniosek  w sprawie nadania stopnia doktora. 

Uchwała komisji podejmowana jest bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, w głosowaniu tajnym. Uchwała komisji, która zawiera wniosek o odmowie nadania stopnia doktora, musi zawierać uzasadnienie ze wskazaniem podstaw faktycznych i prawnych, na podstawie których ją podjęto.

 

W przypadku, gdy co najmniej dwóch recenzentów zgłosi w recenzji wniosek o wyróżnienie rozprawy doktorskiej, przewodniczący poddaje ten wniosek pod głosowanie. Głosowanie jest tajne. Komisja doktorska przedstawia radzie dyscypliny wniosek o wyróżnienie rozprawy doktorskiej, jeśli uzyskał on bezwzględną większość głosów.

Rada dyscypliny, po otrzymaniu od przewodniczącego komisji doktorskiej uchwały zawierającej wniosek w sprawie nadania stopnia doktora oraz protokołu obrony rozprawy doktorskiej, na najbliższym posiedzeniu, zwołanym nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania w/w dokumentów, podejmuje uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora. Pod głosowanie poddawana jest uchwała w sprawie nadania stopnia doktora. W przypadku, gdy nie uzyska ona bezwzględnej większości głosów, uznaje się, że RDL podjęła uchwałę o odmowie nadania stopnia doktora. Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora powinna spełniać wymagania decyzji administracyjnej.

 

Na decyzję o odmowie nadania stopnia doktora kandydatowi przysługuje odwołanie do RDN za pośrednictwem rady dyscypliny w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rada dyscypliny przekazuje odwołanie RDN wraz ze swoją opinią i aktami sprawy w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania.