Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dokumenty

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoraty - postępowania wszczęte po 1 października 2019 roku

Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo zastępuje procedura wyznaczenia promotora
 
1. W przypadku doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w ustawie, postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna złożenie wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów do właściwej rady dyscypliny.
2. Wniosek o którym mowa w pkt. 1 musi zostać złożony nie później niż do końca 7 semestru studiów, zaś w przypadku studiów doktoranckich trwających 3 lata – nie później niż do końca 5 semestru studiów.

 

3. Warunkiem złożenia wniosku o wyznaczenie promotora jest posiadanie w dorobku co najmniej: (dotyczy słuchaczy studiów doktoranckich)
a) 1 artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy, lub
b) 1 monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie, o którym mowa w art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. Zm.) albo rozdział w takiej monografii, lub
c) dzieła artystycznego o istotnym znaczeniu.
3a. Do 31 grudnia 2021 r. do dorobku o którym mowa w ust. 2 zalicza się także
1) artykuły naukowe opublikowane:
a) w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,
b) przed dniem 1 stycznia 2019 r. w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A albo C wykazu czasopism naukowych ustalonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tj. Dz. U. 2018, poz. 87) i ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r., albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów;  

 

4. Wniosek, o którym mowa w pkt. 1 winien zostać sporządzony według wzoru i musi zawierać:
  • Propozycję tematu rozprawy doktorskiej;
  • Konspekt pracy doktorskiej;
  • Wykaz publikacji – prac naukowych;
  • Propozycję osoby pełniącej funkcje promotora albo promotorów oraz promotora pomocniczego, jeżeli jego udział jest wskazany w postępowaniu;
  • Zgodę pracownika naukowego posiadającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego na pełnienie funkcji promotora w przewodzie doktorskim;
  • W przypadku promotora pomocniczego: zgodę promotora pomocniczego na pełnienie tej funkcji oraz zgodę promotora na ewentualną propozycję promotora pomocniczego.
 
Promotorem może być dotychczasowy opiekun naukowy kandydata.

 

Po sporządzeniu rozprawy doktorskiej i jej akceptacji przez promotora kandydat składa wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej i komisji doktorskiej. Do wniosku kandydat dołącza dokumentację, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 1) do 6) oraz 8) do 9). Efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego osób, o których mowa w ust. 1, są potwierdzane na zasadach dotychczasowych. Egzamin doktorski z obcego języka nowożytnego jest przeprowadzany w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora nie posiada certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego.

 

Po napisaniu rozprawy doktorskiej Doktorant zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącej RDL wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania mu stopnia naukowego i dołączyć stosowne dokumenty.
 
 
Dotyczy studentów studiów doktoranckich, którzy nie mieli otwartego przewodu i obowiązuje ich nowa procedura.
 
Od osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i które złożyły wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej i komisji doktorskiej w terminie do 31 grudnia 2023 r., a w przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie w roku akademickim 2018/19 w terminie do dnia 31 grudnia 2024, nie pobiera się opłaty za przeprowadzenie postępowania. 
 
Wyjaśnienie: 
 
Osoby, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem 2019/2020 i uczestniczą w nowej procedurze, którą rozpoczyna wyznaczenie promotora powinny złożyć pracę doktorską a następnie wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej i komisji doktorskiej do 31 grudnia 2023 roku. Przekroczenie tego terminu będzie się wiązało z pobraniem opłaty za przeprowadzenie postepowania. Ponadto osoby, które rozpoczęły studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019 (czyli były ostatnim rocznikiem, który rozpoczął studia doktoranckie) i również wszczynają postępowanie o nadanie stopnia doktora poprzez złożenie wniosku o wyznaczenie promotora, powinny złożyć pracę doktorską i wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej i komisji doktorskiej do 31 grudnia 2024 roku. Dotrzymanie tego terminu oznacza, że nie będzie pobrana opłata za przeprowadzony przewód. 
 
 

Na podstawie uchwały nr 87/IX/2019 Senatu UJ z dnia 25 września 2019 r. oraz Aktualizacji procedury postępowań o nadanie stopni naukowych na UJ z dnia 24 lutego 2021 roku.

Opracowała: mgr Aneta Malik-Wosik

 

 

Załącznik 1 Wniosek o wyznaczenie promotora

Załącznik 2 Zgoda promotora

Załącznik 3 Wniosek o wszczęscie postępowania o nadanie stopnia doktora

więcej o