Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dokumenty

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Akty prawne

...

Uchwała nr 68/XI/2023 Senatu UJ z dnia 29 listopada 2023 - w sprawie zmiany uchwały nr 51/V/2023 Senatu UJ z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie: Procedury postępowań w sprawie nadawania stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała nr 51/V/2023 Senatu UJ z dnia 31 maja 2023 - Procedury postępowań w sprawie nadawania stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała nr 36/III/2023 Senatu UJ z dnia 29 marca 2023 roku - w sprawie: zmiany uchwały nr 87/IX/2019 Senatu UJ z dnia 25 września 2019 roku w sprawie postępowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim (z późn. zm) - Aktualizacja procedury postępowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała  nr 14/II/2021 Senatu UJ z dnia 24 lutego 2021 - w sprawie: zmiany uchwały nr 87/IX/2019 Senatu UJ z dnia 25 września 2019 roku w sprawie postępowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim - Aktualizacja procedury postępowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 155 Rektora UJ z dnia 28 grudnia 2020 roku - w sprawie: elektroniczego archiwizowania rozpraw doktorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 129 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie: trybu wnoszenia i zasad ustalania wysokości opłat za przeprowadzenie na Uniwersytecie Jagiellońskim postępowań w sprawie nadania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego oraz pokrywania przez Uniwersytet Jagielloński kosztów postępowań w sprawie nadania tytułu profesora nauczycielom akademickim zatrudnionym na Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała nr 90/X/2020 Senatu UJ z dnia 28 października 2020 roku - w sprawie: zmiany uchwały nr 87/IX/2019 Senatu UJ z dnia 25 września 2019 roku w sprawie postępowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała nr 86/IX/2019 Senatu UJ z dnia 25 września 2019 roku - w sprawie: określenia sposobu funkcjonowania rad dyscyplin na Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała nr 87/IX/2019 Senatu UJ z dnia 25 września 2019 roku w sprawie postępowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego

Komunikat nr 18 Rektora UJ z 7 października 2019 roku - w sprawie: zasad dotyczących przewodów doktorskich, postępowań habilitacujnech i postępowań w sprawie nadania tytułu profesora wszczęstych i niezakończonych przed 1 października 2019 roku.

Komunikat nr 1/2022 - w sprawie nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 1010)

Komunikat Centralnej Komisji w sprawie przedłużenia terminu procedowania postępowań o awans naukowy

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Uchwała 18/VIII/2020/2021 Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo z dnia 7 lipca 2021 roku: w sprawie działania komisji doktorskich w przewodach wszczętych i nie zakończonych przed 1 października 2019 roku.

Uchwała Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo UJ nr 21/VII/2021/2022 z 25 maja 2022 roku: w sprawie form rozpraw doktorskich w postępowaniach prowadzonych przez Radę Dyscypliny Literaturoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim w ramach Ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce

Uchwała nr 7/V/2022/ 2023 Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo Uniwersytetu Jagiellońskiego dotycząca przewodów doktorskich w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia terminu przedstawienia rozprawy doktorskiej dla postępowań wszczętych od 1.05.2003 r. do 1.10.2018 r

Uchwała nr 8/V/2022/ 2023 Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo Uniwersytetu Jagiellońskiego dotycząca przewodów doktorskich w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia terminu przedstawienia rozprawy doktorskiej dla postępowań wszczętych od 1.10.2018 r. do 30.04.2019 r.